Ga naar de inhoud

Privacy Statement Cker

Wie is Cker?

Cker geeft financieel en/of hypotheekadvies. Voor onze financiële dienstverlening verwerken wij een hoeveelheid aan persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens hebben wij nodig om onze financiële dienstverlening uit te voeren. Wij zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. In dit privacy statement leest u hoe wij uw gegevens zorgvuldig behandelen, beveiligen en verwerken.

1. Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

 • contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;
 • leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
 • gegevens met betrekking tot uw paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs);
 • gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
 • gegevens over financiële situatie, vermogen, en eventuele schulden;
 • gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen;
 • bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld uw BSN-nummer;
 • overige gegevens, indien noodzakelijk voor het uitvoeren van onze dienstverlening.


Wanneer wij bijzondere persoonsgegevens verwerken, doen we dat uiterst zorgvuldig.

2. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het bemiddelen in hypotheken en aanverwante (financiële) diensten;
 • het beheren van onze relatie;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen

3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Wij gebruiken minimaal een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • het uitvoeren van een overeenkomst binnen de EU voor een financieel product of een financiële dienst;
 • het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht of het voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen;
 • de uitdrukkelijke toestemming die u hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons

  Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

4.1     Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.

4.2     Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

5. Verzoek persoonsgegevens

5.1 Indien u uw persoonsgegevens wenst in te zien, aan te passen, over te dragen, bezwaar te maken of te laten verwijderen, neem dan contact met ons op. Ons postadres is Palmberg 18, 7021DJ Zelhem, een mail sturen kan ook via onze contact pagina

5.2 Het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan uw verzoek. Als dit het geval is zullen wij u dit gemotiveerd laten weten.

6. Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

7. Verstrekken van gegevens aan derden

7.1     Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan derden, wanneer dit noodzakelijk is voor de totstandkoming/ mutatie van het financiële product en/ of dienst. Dat doen we ook als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden.

7.2     Wij geven uw persoonsgegevens mogelijk door aan de volgende personen of partijen:

 • financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie we voor u een financieel product aanvragen of bij wie u een financieel product hebt dat wij voor u beheren;
 • externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener of onze marketingafdeling;
 • overige partijen, waarmee u in het aanvraagproces te maken krijgt, zoals bijvoorbeeld notarissen, advocaten, accountants, makelaars, taxateurs en dergelijke.

7.3     Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken.

8. Wijzigingen

Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.

9. Hebt u vragen of klachten?

9.1 Hebt u vragen over ons privacy statement of heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op. Ons postadres is Palmberg 18 7021DJ Zelhem, een mail sturen kan via onze contact pagina

9.2 U kunt een eventuele klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Cookies

 1. Cookies

Cker maakt gebruik van “tracking-cookies” op onze cookie pagina wordt uitgelegd welke cookies er worden opgeslagen en waarvoor deze worden gebruikt.